คุณค่าของภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลก ที่ใช้ติดต่อกับผู้คนบนโลกได้

วิน

Mr. Nathadon Sae-lao (น้องวิน)

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

การได้พบเจอเพื่อนที่หลากหลาย ทั้งจากไทยและต่างชาติ เป็นการเปิดโลกทัศน์ผมให้กว้างขึ้น ทำให้เห็นมุมมองต่อโลกที่ต่างออกไป ทำให้เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษที่ว่าเป็นภาษาสากลของโลก เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ติดต่อกับผู้คนบนโลกได้ ซึ่งจะทำให้เรามีความพยายามในการฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษต่อไป สิ่งที่ได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ได้เรียนรู้ภาษา คุ้นชินกับภาษาอังกฤษมากขึ้น ได้สนทนากับเจ้าของภาษา ทำให้สามารถนำความรู้มาใช้ได้จริง ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้วัฒนธรรมและมารยาทของชาวอังกฤษ และอยู่ร่วมกับชาวอังกฤษ ได้อย่างเหมาะสม ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษ สามารถเอาตัวรอดได้เมื่ออยู่ตามลำพัง และสามารถพาพ่อแม่มาเที่ยวที่ประเทศอังกฤษได้ในอนาคตครับ