GENT Summer Course – United Kingdom

GENT Summer Course – United Kingdom

ซัมเมอร์คอร์ส ประเทศอังกฤษ

Summer Course UK

ซัมเมอร์คอร์สต่างประเทศแบบกลุ่ม มีเจ้าหน้าที่ร่วมเดินทางไปดูแลนักเรียนตลอดโครงการ
Search result: 10 Founds
ซัมเมอร์สิงคโปร์เดือนมีนาคมและเมษายน 2564 ที่โรงเรียน Nanyang Girls’ High School
To be confirmed
8 ปีขึ้นไป
มีนาคม / เมษายน 2564
2 สัปดาห์
เรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร Young Leader โรงเรียน Nanyang Girls' High School
เรียนภาษาและทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนต่างชาติที่โรงเรียน Studio Cambridge เน้นการฝึกใช้ภาษาด้าน Public Speaking และ Social Skill
เหลือ 2 ที่นั่งสุดท้าย
13 ปีขึ้นไป
4 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2563
4 สัปดาห์
Intensive English + Social Skill เน้นพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ Public Speaking และ Presentation Skill
โปรแกรมสุดคุ้ม เรียนภาษาที่สถาบันชั้นนำของยุโรป ได้ประสบการณ์การใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษถึง 2 เมือง และทัศนศึกษาเมืองสำคัญของอังกฤษ 8 เมือง
เหลือ 3 ที่นั่งสุดท้าย
11 ปีขึ้นไป
4 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2563
4 สัปดาห์
เรียนหลักสูตร Interactive English + Activities ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและใช้ชีวิตกับ Host Family ในอังกฤษถึง 2 เมือง
เรียนหลักสูตร Super Intensive English + Optional IELTS เน้นการฝึกใช้ภาษาร่วมกับนักเรียนต่างชาติ และทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆใน London
To be confirmed
13 ปีขึ้นไป
3 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2564
4 สัปดาห์
หลักสูตร Super Intensive English + Optional IELTS เน้นเรื่องเรียนและการใช้ภาษาร่วมกับนักเรียนต่างชาติ