GENT Summer Course – United Kingdom

GENT Summer Course – United Kingdom

ซัมเมอร์คอร์ส ประเทศอังกฤษ

Summer Course UK

ซัมเมอร์คอร์สต่างประเทศแบบกลุ่ม มีเจ้าหน้าที่ร่วมเดินทางไปดูแลนักเรียนตลอดโครงการ
Search result: 3 Founds
ซัมเมอร์สิงคโปร์เดือนมีนาคมและเมษายน 2565 ที่โรงเรียนประจำประเทศสิงคโปร์
To be Confirmed
8 ปีขึ้นไป
มีนาคม / เมษายน 2564
2 สัปดาห์
เรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร Young Leader ในโรงเรียนประจำของสิงคโปร
เรียนภาษาและทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนต่างชาติที่โรงเรียน Studio Cambridge เน้นการฝึกใช้ภาษาด้าน Public Speaking และ Social Skill
เปิดรับสมัครแล้ว
13 ปีขึ้นไป
3 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565
4 สัปดาห์
Intensive English + Social Skill เน้นพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ Public Speaking และ Presentation Skill
เรียนหลักสูตร Super Intensive English + Optional IELTS เน้นการฝึกใช้ภาษาร่วมกับนักเรียนต่างชาติ และทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆใน London
เปิดรับสัครแล้ว
16 ปีขึ้นไป
3 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565
4 สัปดาห์
หลักสูตร Super Intensive English + Optional IELTS เน้นเรื่องเรียนและการใช้ภาษาร่วมกับนักเรียนต่างชาติ